«ایران ویج سرزمين آریاييان»
[نخستین سرزمینی که من "اهورامزدا" بیافریدم، «ایران ویج» بود]
اهورامزادا جمعه 30 فروردین1392 21:10

  

بي‌ترديد بنيان هر دين در خداشناسي آن نهفته است و در دين زرتشتي نيز خداوند به اهورامزدا تعبير شده است. با آن كه شرق‌شناسان اروپایى که براى نخستین بار راز و رمز خط اوستايي را گشوده و آن را ترجمه کردند، آیین مزدیسنى را مبتنى بر توحید ندانستند، اما با گشايش ابهامات و خوانش جديد واژه‌ها مشخص شد كه زردشتیان نخستین پیروان یکتاپرستى در جهان بوده و هستند - اگرچه كه بي‌شك يكتاپرستي 3000 سال پيش با يگانه‌پرستي امروزين تفاوت‌هايي دارد- و شايسته است كه به توحيد زرشتي توجه ويژه شود.

موضع نام‌هاي نيكوي خداوند از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است و اسماء الهي و نام‌هايي كه خداوند را به آنها مي‌ناميم، همواره در طول تاريخ در ميان اديان و اقوام و سرزمين‌هاي مختلف، براي درك و شناخت خداوند وجود داشته است. در اوستاي كنوني، نيايش ايزدان فراواني است كه برخي از آنها آشكارا متعلق به دين كهن آريايي هستند و پيش از ظهور زرتشت نيز جنبه خدايي داشته‌اند نظير مهر و هوم. در مقابل در بينش زرتشتي، خداوند جان و خرد با نام اهورامزدا معرفي شده است. او دانايِ بزرگِ هستي‌بخش است كه ويژگي‌ آفرينش را دارا است. اهورامزدا انسان را برده و بندة خويش نمي‌داند بلكه با خردي كه به او هديه كرده است، جايگاه ارزشمند انساني را به او پيشنهاد كرده است. اهورامزدا، خداي يگانه زرتشت، با گاهان پا به عرصه هستي مي‌گذارد. او خدايي يكتاست كه خالق و نگاه‌دارنده گيهان است. جداي از گاهان كه معرف نخستين تعاليم زرتشت و ستايش اهورامزدا است، نام خداي يكتا در ديگر بخش‌هاي اوستا نيز آمده است از جمله در هرمزديشت.

 

 


نوشتار از مهشید | پيوند |
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي شنبه 31 تیر1391 21:17

 

ﻋﻨﻮان اﺛﺮ: ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي

ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ: اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻨﺼﻮر اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ (1020ـ941 ﻣﯿﻼدي)

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺛﺮ: ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﺛﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ: ﺳﺎل 1386

اﻫﻤﯿﺖ اﺛﺮ: ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ. از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﺎن ﺧﻠﻖ آن زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ در ﻋﻠﻮم و ادﺑﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ، اﻣﺎ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻓﻘﻂ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﯿﺎ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد. ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز، ﮐﺎﻣﻞ و دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﺑﻮدن آن در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮري ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دِﻣﻮت و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ. دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮي، ﺗﺬﻫﯿﺐ، ﺗﺠﻠﯿﺪ و دﯾﮕﺮ آراﯾﻪﻫﺎي ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدي ﺗﻤﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ، وﺟﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻓﺰوده‌اﻧﺪ.

ﻇﺎﻫراً ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ ﻣﯿﺮزا، دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدآوري ﺷﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، در اﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

 

برگرفته از تارنماي كميسيون ملي يونسكو در ايران


نوشتار از مهشید | پيوند |
دكتر فرح زاهدي: ديوارنگاري‌هاي سغديان ديرينه‌تر از متن شاهنامه است جمعه 29 اردیبهشت1391 19:16

 

ﺳﻐﺪﯾﺎن ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﺣﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ و ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﻐﺪﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻮارﻧﮕﺎهﻫﺎي ﺳﻐﺪﯾﺎن از داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ، 5 ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪاي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دكتر ﻓﺮح زاﻫﺪي (استاد فرهنگ و زبان‌هاي باستاني) در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد...

... ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎي ﭘﯿﺪا ﺷﺪه در ﺳﻐﺪ، «اﺗﺎق رﺳﺘﻢ» ﻧﺎم دارد. اﯾﻦ اﺗﺎق در ﺳﺎل 1956 و 57 ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ آن، ﻣﺒﺎرزه رﺳﺘﻢ ﺑﺎ دﯾﻮان اﺳﺖ. در ﮐﻨﺎر آن، ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ از ادﺑﯿﺎت ﻫﻨﺪي دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. در ﺗﺼﻮﯾﺮي دﯾﮕﺮ رﺳﺘﻢ و اوﻻد (در ﺧﻮان ﭘﻨﺠﻢ) ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن 7 ﯾﺎ 8 اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، 4 ﯾﺎ 5 ﺳﺪه ﭘﯿﺶ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ....   


ادامه نوشتار

نوشتار از مهشید | پيوند |
نوشتارهاي پيشين (30 نوشتار پاياني)

درباره

"عشق به میهن ضرورت است نه حادثه"

زمينه تارنگار

بايگاني نوشتارها

بايگاني نوشتارها برپايه ديدگاه

پيوندهاي سودمند

كاري از

وبمسترهاي فارسي زبان

آمار تارنگار

کاربران كنوني: نفر
بازديدها : بار

براي رونوشت URL فيلد RSS اين تارنگار کليک کنيد

Google

Powered by BLOGFA.COM
Free Page Rank Tool